کلام نور
خداوند تبارک وتعالی مي فرمايد: " و آنها که مردان و زنان با ايمان را به خاطر کاري که انجام نداده اند آزار مي دهند متحمل بهتان و گناه آشکا ري شده اند. "(سوره احزاب آيه 58)
دفتر میهمان
اشتراک بخش مناسبت‌نامه
 اشتراك
 لغو اشتراك