امروزه لزوم برقراری ارتباط مدوام و دوجانبه با مخاطب امری ضروری می نماید، لذا سایت رشد برآن است تا از طریق بخش "تماس با ما" به نیاز مخاطبین خود توجه کند و درحد امکان به سوالات آنها در دایره عقاید شیعه و زمینه های مربوط پاسخ گوید. با توجه به تکرار سوالاتی مشابه و همچنین عمومیت و شیوعی که دربعضی سوالات دیده شده می شود، بهتر دیده شد تا در روندی مداوم این پاسخ ها در دید همگان بر روی سایت قرار گیرد و هر مدت یکبار به روز گردد. که به همه علاقه مندان پیشنهاد می گردد عنوان سوالات مورد نظر را براساس دسته بندی زیر دنبال نمایند و برای دستیابی به صورت سوال وهمچنین پاسخ رشد بر روی آنها کلیک کنند.

  «خداشناسی »
خدای مسلمین – خدای مسیحیان
رحمت الهی و عذاب اخروی
  «عدل»
عدل خدا و مرگ کودکان
چرا عدل از اصول دین ؟
  «نبوت»
اسلام - حضرت عیسی(ع ) - و سایر انسانها
  «امامت»
رجعت
امام زمان - طول عمر و غیبت
  «معاد»
آخرت طلبی - دنیا خواهی
  «اخلاق»
اسلام و ازدواج – ازدواج مسیح – ازدواج امام زمان
هدف اصلی ازدواج – مشخصات همسر
قرآن و پدر و مادر
  «کلیات احکام »
تقیه
نماز ، چرا 17 رکعت ؟
بایکوت
سجده بر خاک
  «سؤالات عمومی »
اسلام ، خشونت یا محبت ؟
احکام اسلامی ، معیار برتری؟
استجابت دعا